Voorwaarden

1. Partijen

1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van hamplace.nl (“Dienst”). Deze is bereikbaar via de domeinnaam hamplace.nl. 
1.2 Door gebruik te maken van de Dienst, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden en geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid. 

2. Dienst 

2.1 Hamplace.nl brengt op een niet commerciële wijze vraag en aanbod van zendamateurs op haar website bij elkaar. Hamplace.nl is op geen enkele manier betrokken bij de content die gebruikers en derden op de website plaatsen.
      Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derde aangaan. 
2.2 Hamplace.nl is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten, en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing.
      Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk. 
2.3 Als u een probleem heeft met één of meer gebruikers of derden, moet u dit zelf oplossen. Hamplace.nl raadt u hierbij aan onze tips ter harte te nemen. 
2.4 De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze Dienst slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of              indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

3. Rechten Hamplace.nl

3.1 Uitgezonderd de content die door gebruikers en derden op de website is geplaatst, hebben hamplace.nl en de licentiegevers van hamplace.nl de intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht,                          databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendoms rechten”) .
3.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat Hamplace.nl aan u een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van de Dienst. Voor het overige behouden hamplace.nl en de licentiegevers          van hamplace.nl zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
3.3 Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om uw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze Dienst uit te breiden.

4. Registreren, adverteren, beoordelen

4.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het on-line registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke data ook te allen tijde weer van de website verwijderen.
4.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dient u niet aan derden ter beschikking te stellen.
4.4 Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u gratis advertenties plaatsen en op advertenties van andere adverteerders reageren.
4.5 Het is niet toegestaan advertenties op hamplace.nl te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels: 

4.6 Daarnaast kunt u advertenties van kopers en/of verkopers waarderen. Alleen voor de verwijdering van eigen waarderingen, kunt u contact opnemen met de redactie. Andermans beoordeling van uw aan- en/of verkoopgedrag blijft bij uw profiel staan. Wij verwijderen beoordelingen indien deze onmiskenbaar            onrechtmatig zijn.
4.7 Bij het plaatsen van een advertentie kunt u aangeven of andere adverteerders hierop mogen bieden. Tenzij u in uw advertentie uitdrukkelijk andere regels stelt, zijn geboden bedragen niet bindend. Bieders kunnen deze weer intrekken en zijn niet tot aankoop verplicht.
4.8 U mag via Facebook, Twitter en partners van hamplace.nl verwijzingen plaatsen naar uw advertentie. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.
4.9 Tenzij u of hamplace.nl uw advertenties verwijdert, blijven deze een week op onze website staan. Na deze periode kunt u uw advertenties tegen een geringe vergoeding verlengen. Meer info hierover kunt u aanvragen op info@hamplace,nl

5. Betaalwijzen

5.1 Zoals gezegd, is het plaatsen van advertenties in beginsel gratis. U kunt er evenwel voor kiezen om uw advertenties tegen een gering bedrag te promoten (Premium). 

5.2 De kosten voor de promotie van uw advertenties (Premium) zijn de volgende:

5.3 Met betrekking tot de verkoop van hun artikelen, mogen adverteerders geen gebruik maken van contante overboekingsservices zoals Western Union, MoneyGram en Escrow-Europa.com. Voor het gebruik van overige betaalwijzen, verwijst hamplace.nl u naar onze Tips voor Veilig Handelen.
5.4 Hamplace.nl is op geen enkele wijze betrokken bij betalingen tussen de koper en de verkoper. Hamplace.nl is dan ook niet aansprakelijk voor betalingstransacties die verlopen tussen bezoekers van deze website.

6. Rechten gebruiker

6.1 U staat ervoor in dat u de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die u op de website plaatst. Daarnaast moet u hier ook toe bevoegd zijn.
6.2 U behoudt uw Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat u:

6.3 Als u of hamplace.nl uw content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties. 

7. Ontoelaatbaar gebruik

7.1 U staat ervoor in dat u bevoegd bent om van de Dienst van hamplace.nl gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u onze website niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst:

7.2 Advertenties mogen niet herplaatst worden voordat de advertentieperiode verlopen is. Advertenties die herplaatst worden, kunnen door onze bezoekers als spam ervaren worden. Deze advertenties kunnen verwijderd worden van de site nadat wij melding krijgen van bezoekers van hamplace.nl. 

8. Misbruik

8.1 Middels het Meld misbruik-systeem kunt u hamplace.nl erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet u op het meldingsformulier aangeven:

8.2 U erkent dat hamplace.nl uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.

9. Maatregelen

9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.
9.3 Voorzover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.

10. Aansprakelijkheid

10.1 hamplace.nl is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de Dienst wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op hamplace.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid         of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de Dienst.
10.2 hamplace.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van onze Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.
10.3 Voorzover hamplace.nl voor de in artikel 10.1 bepaalde schade wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden beperkt tot:

10.4 Uw vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden, mits u hamplace.nl zo spoedig mogelijk van de ontstane schade op de hoogte heeft gesteld. 

11. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

11.1 Op het gebruik van de Dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

12. Overige bepalingen

12.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die hamplace.nl en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van onze Dienst. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
12.2 hamplace.nl mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de Dienst.
12.3 Indien hamplace.nl één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.
12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de Dienst van hamplace.nl, kunt u contact opnemen met onze redactie via info@hamplace.nl.

(C) Germar Groot Hulze 2019

    RSS